Kontakt

  Prevádzka:

  A.M.T. Industry s. r.o.

  Priemyselný areál 2779

  946 03 Kolárovo

  Kontakt:

  info@amtindustry.sk


   

  Faktúračné údaje:

  A.M.T. Industry s.r.o.

  Školská 1/8

  946 03 Kolárovo

  IČO: 46230351

  DIČ: 2023294009

  IČDPH: SK2023294009


   

  ETICKÝ KÓDEX PODNIKANIA SPOLOČNOSTI

  Etický kódex je dokument, ktorý ustanovuje firemnú kultúry našej spoločnosti. Vychádza z našej vízie a misie, cielene podporuje našu obchodnú stratégiu. Zároveň predstavuje spojenie našej spoločnosti so stratégiou materskej spoločnosti.

  Naše ciele a hodnoty

   

   • Potreby zákazníka sú pre nás na prvom mieste

   • Trhu ponúkame najvyššiu kvalitu našich produktov

   • Poskytujeme inovácie a nové druhy produktov

   • Vzájomný rešpekt je základom práce nášho tímu

   • Presadzujeme zodpovednosť voči sebe a nášmu okoliu

  Bezpečnosť a ochrana zdravia

   

   • Bezpečnosť a zdravie zamestnancov sú na prvom mieste. Dokumenty spoločnosti spolu s platnými zákonmi sa v našej spoločnosti uplatňujú prioritne za účelom ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci    každého zamestnanca.

   • Každý zamestnanec je zodpovedný za znalosť a dodržiavanie všetkých platných bezpečnostných predpisov a predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

   • K povinnosti každého zamestnanca patrí hneď nahlásiť zistené nebezpečné alebo nechránené pracovné podmienky zodpovednému vedúcemu na pracovisku.

   • Zamestnanci nesmú prinášať, prechovávať a požívať alkoholické nápoje a iné omamné a psychotropné látky na pracoviskách spoločnosti a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a nastupovať pod ich vplyvom do práce.

  Ochrana dobrého mena a majetku spoločnosti

  Každý zamestnanec na verejnosti reprezentuje nielen sám seba, ale aj našu spoločnosť, ktorej je zamestnancom. Z tohto dôvodu by každý zamestnanec mal dbať o dobré meno spoločnosti a o ochranu jej záujmov:

   

   • Každý zamestnanec je povinný ochraňovať duševné vlastníctvo i materiálne bohatstvo spoločnosti.

   • Spoločnosť nezamestnáva detských ani mladistvých zamestnancov v zmysle zákonov.

   • Spoločnosť odmieta správanie v zmysle moderného otroctva, nútenej alebo povinnej práce, a obchodovaniu s ľuďmi v zmysle zákonov.

   • Telefóny, faxy, e-mail, rovnako ako aj počítačové vybavenie vrátane hardvéru a softvéru môžu byť v spoločnosti využívané len na pracovné účely, s výnimkami prípadov, kedy je to potrebné.

   • Zamestnanci nesmú bez príslušného oprávnenia rozmnožovať alebo reprodukovať softvér, ktorý je chránený autorským právom.

   • Zamestnanci dodržujú ustanovenia pracovnej zmluvy o obchodnom tajomstve a mlčanlivosti.

  Ochrana životného prostredia

  Spoločnosť požaduje od svojich zamestnancov dodržiavanie všetkých platných predpisov na ochranu životného prostredia, ktoré súvisia s ich pracovným zaradením:

   

   • Všetci zamestnanci sú povinní pracovať v súlade s právnymi predpismi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na ich pracovisko a prevádzku.

   • Ochrana životného prostredia a harmónia so životným prostredím je zodpovednosťou každého z nás.

  Ochrana hospodárskej súťaže

   

   • Zamestnanci spoločnosti sú povinní rešpektovať zákony upravujúce vzťahy s konkurentmi.

   • Jednanie s konkurenciou musí byť rozhodné, na báze čestnosti, v súlade so zásadami spravodlivých a otvorených pravidiel súťaže a v záujme dobrého mena spoločnosti.

   • Zamestnanci spoločnosti musia rešpektovať majetok a dobré meno konkurencie a jednať so všetkými konkurentmi ako s rovnocennými subjektmi.

   • Zamestnanci sa nesmú usilovať získavať informácie o konkurentoch nečestnými alebo nezákonnými spôsobmi.

   • Naša spoločnosti sa nesmie zapojiť do žiadnej formy nekalej súťaže.

  Konflikt záujmov

  Konflikt záujmov vzniká, keď osobné záujmy zasahujú do povinností zamestnanca a jeho lojality voči spoločnosti, ktorú reprezentuje. Spoločnosť má právo preskúmať podozrivé vzťahy a nevhodné správanie svojich zamestnancov:

   

   • Od zamestnancov sa očakáva, že sa vyhnú akémukoľvek priamemu alebo nepriamemu prepojeniu (napr. s rodinnými príslušníkmi alebo blízkymi priateľmi) alebo investíciám, ktoré by zasahovali, alebo by mohli zasahovať do nezávislého uplatňovania úsudku zamestnanca, a to pri konaní v súlade s najlepšími záujmami spoločnosti.

   • Zamestnanci majú zakázané prijímať dary od kohokoľvek, kto má alebo sa uchádza o obchodný vzťah so spoločnosťou. Dary vo forme hotovosti, darčekových poukážok alebo iné ekvivalenty hotovosti, akcie, cenné papiere alebo podobné obchodovateľné položky nie sú dovolené.

   • Od zamestnancov sa očakáva, že sami oznámia výskyt konfliktu záujmov alebo možnosť jeho výskytu a že navrhnú, ako by sa mal vyriešiť.

   • Ak zamestnanci neoznámia okolnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov, bude táto skutočnosť samotná predstavovať porušenie týchto zásad.

  Prevencia úplatkárstva

   

   • Nikto nesmie, priamo ani nepriamo, vyžadovať alebo prijať úplatok.

   • Všetky finančné transakcie musia byť jasné, správne a čestne zaznamenané v príslušných účtovných knihách a iných obchodných záznamoch spoločnosti a musia byť schválené v súlade so zásadami spoločnosti.

   • Všetky účtovné záznamy musia byť dostupné k nahliadnutiu účtovným audítorom v súlade so zavedeným systémom kontroly.

   • Akékoľvek príspevky druhým stranám môžu byť realizované iba v súlade s platnými právnymi predpismi.

  Diskriminácia

  V súlade s právnymi predpismi, zákonmi Slovenskej republiky, ktoré chránia zamestnancov pracoviska od určitých typov diskriminačných praktík, v spoločnosti nie sú takéto aktivity tolerované.

   

   • Zamestnanec sa nesmie zapájať do žiadnej formy ohrozovania, zastrašovania, nepriateľského konania alebo urážky na základe odlišnej rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia, národnosti, veku, hendikepu alebo politického názoru.

   • Za účelom dodržiavania vyššie uvedených zásad boli zavedené interné kontrolné mechanizmy a akúkoľvek sťažnosť je možné adresovať príslušnému nadriadenému.

  Vzťahy s verejnými inštitúciami

   

   • V záujme spoločnosti je vytvárať a udržiavať dobré vzťahy a efektívnu komunikáciu s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy, masmédií a ostatných verejných inštitúcií.

   • Vzťahy s verejnými inštitúciami nie je dovolené nezákonne podporovať, podnecovať, nevhodne ovplyvňovať a kompromitovať tým dobrú povesť spoločnosti.

  Oznamovanie

   

   • Uplatňovanie etického kódexu v praxi spoločnosti riadi výkonný riaditeľ.

   • Zamestnanci sú povinní oznámiť akékoľvek konanie odporujúce zásadám tohto etického kódexu, resp. protizákonné či neetické správanie súvisiace s podnikateľskou činnosťou spoločnosti.

   • Takéto oznámenie alebo informáciu môžu zamestnanci adresovať priamemu nadriadenému podľa štandardných postupov.

   • Spoločnosť bude zachovávať mlčanlivosť o totožnosti každého, kto podá takéto informácie, v maximálnom možnom rozsahu.

   • Vzhľadom na význam postupu podávania informácií tohto druhu bude každá úmyselne nepravdivá informácia považovaná za porušenie etického kódexu a jej autor bude podrobený príslušným disciplinárnym opatreniam.

  Záverečné ustanovenia

  Etický kódex odráža všeobecné princípy usmerňovania zamestnancov pri etickom správaní a jeho účelom nie je uviesť každú špecifickú situáciu. V tomto zmysle spoločnosť nie je obmedzovaná v tom, aby iniciovala disciplinárne konanie ohľadne určitej udalosti, ktorá sa nezhoduje s etickými princípmi, ktoré nie sú uvedené v tomto kódexe.